ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2005 Sb.).
Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. ZDE: PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Každé zdravotní omezení musí být podloženo lékařským potvrzením.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:
– přesnídávku 8.30 – 9.00 hod
– oběd 11.15 – 12.00 hod
– svačinu 13.45 – 14.15 hod
– pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin i při pobytu na zahradě.
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Přeřazení dětí z celodenního do polodenního pobytu a naopak (jiný finanční limit) lze v průběhu roku měnit, změna může nastat vždy k prvnímu dni v měsíci a hlásí se předem třídním učitelkám nebo ve školní kuchyni. Změna ceny oběda je zákonným zástupcům vždy dopředu oznámena před inkasováním stravného.

Finanční normativ:

3 - 6 let Přesnídávka – oběd – svačina – pitný režim
Přesnídávka – oběd – pitný režim
42,-

33,-
Dosažení 7 let věku v průběhu šk. rokuPřesnídávka – oběd – svačina – pitný režim
Přesnídávka – oběd – pitný režim
46,-

37,-

Stravné spolu s úplatou za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostním převodem – více v záložce Platby v MŠ.

Způsob odhlašování a přihlašování stravy:

Odhlašování probíhá den předem nejpozději do 13.00 hod.

  • osobně do sešitů umístěných v šatnách dětí
  • telefonicky na čísle 571 457 350
  • telefonicky na čísle 734 762 555

Každé pondělí budou ke stravování přihlášeny jen ty děti, které přivedete do MŠ do 8.00 hodin.

Dítě má nárok na stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlonosiče, v době od 11.00 do 11.30 hod. ve školní kuchyni.
Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt v MŠ a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu.
Odběr odpoledních svačin se týká i dětí, které mimořádně odcházejí z MŠ po obědě a berou si svačinu s sebou, ale z hygienického hlediska můžou být dány jen svačinky balené, (ne chléb s pomazánkou). Rodiče by si měli vyzvednout stravu do 12.00 hod, jestliže si odnesou oběd později, personál kuchyně již nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost. Ve školní kuchyni není možné z organizačních, hygienických a personálních důvodů zabezpečit stravu s dietním omezením (cukrovka, bezlepková dieta apod.)

Od 13. 12. 2014 je povinností podle směrnice 1169/2011 Eu označit stanovené alergeny, které obsahuje jídelníček. Seznam alergenů je vyvěšen u jídelního lístku na nástěnce. Označení alergenů je za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen.

Jídelní lístek se sestavuje tak, aby byly dodrženy výživové a spotřební normy (spotřební koš). Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se o střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách MŠ Halenkov.

Nesrovnalosti, přání a stížnosti oznamte vedoucí stravování nebo ředitelce MŠ.

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE V DOKUMENTECH:
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

V platnosti od: 1. 9. 2022
Vypracovala:                                                                                 Schválila:
vedoucí školní jídelny Krejčí Vendula                                             ředitelka MŠ Bátlová Ivana