Platby v MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v patném znění a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v patném znění je stanovena úplata za předškolní vzdělávání následovně:

 • Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je stanovena na 250 Kč/měsíc, a to jak pro celodenní, tak i pro polodenní docházku.
 • Udržovací poplatek, který se hradí v případě, že dítě nastupuje do MŠ v průběhu roku činí 150 Kč/měsíc
 • Zákonný zástupce dítěte, které v tomto školním roce dovrší věku šesti let, je od úplaty osvobozen, předškolní vzdělávání je tedy dítěti poskytnuto bezplatně, i v případě školní odkladu školní docházky.
 • Osvobozen od úplaty (pokud tuto skutečnost prokáže) je:

  Upravit
  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

  Žádosti o prominutí úplaty mohou podat rodiče osobně vyplněním příslušného tiskopisu, který je k vyzvednutí u ředitelky MŠ. Tuto žádost lze podat nejpozději do 5. dne rozhodného měsíce.

Platba za stravné

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.
Finanční normativ je následující:

Upravit
Dítě do 6 let věku

 

Přesnídávka – oběd – svačina – pitný režim

Přesnídávka – oběd – pitný režim

42,-

33,-

Dosažení 7 let věku v průběhu šk. roku Přesnídávka – oběd – svačina – pitný režim

Přesnídávka – oběd – pitný režim

46,-

37,-

ÚPLATA ZA VZĚLÁVÁNÍ I PLATBA ZA STRAVNÉ SE PROVÁDÍ SPOLEČNĚ, A TO FORMU BEZHOTOVOSTNÍHO PŘEVODU

Zákonný zástupce si na svém účtu zřídí tzv. souhlas k inkasu a sdělí vedoucí ŠJ číslo svého bankovního účtu. První transakce proběhne 15.9.2021, další vždy k 15. dni v měsíci. Případné přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci. Na konci školního roku  (červenec, srpen), budou případné přeplatky  vráceny rodičům na účet.

Limit: 1500 Kč na dítě
Frekvence: měsíční
Možnosti úhrady:
a) Inkasem z běžného účtu (u jakékoliv banky) zadat povolení k inkasu ve prospěch účtu MŠ 1771676329/0800
b) Hotově do pokladny pouze výjimečně