OBECNÉ INFORMACE O ŠKOLE

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny byla mateřské škole přiznána právní subjektivita od 1.1.2002.
Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.
Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je obec Halenkov.
Ředitelkou mateřské školy je Ivana Bátlová, zástupkyní ředitelky Olga Krejčí.

Charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola je umístěna v údolí krásné valašské krajiny v okolí Beskyd. Tradice mateřské školy sahají již do roku 1948. Nevyhovující podmínky staré budovy vedly k výstavbě nové MŠ ve středu obce, která byla otevřena v roce 1976. Budova mateřské školy je obklopena prostornou zahradou vybavenou pro pobyt dětí venku.
V hlavní budově mateřské školy jsou zřízeny tři třídy s kapacitou 75 dětí, dalších 16 kapacitních míst poskytuje odloučené pracoviště mateřské školy, a to v budově Základní školy Halenkov. Tato třída byla zřízena ve školním roce 2014/2015, jakožto reakce obce na narůstající potřebu umístění dětí do předškolního vzdělávání.
Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí i školních pracovníků.
Dětem, které navštěvující odloučené pracoviště mateřské školy, zajišťuje stravování školní jídelna Základní školy Halenkov.

Základním posláním naší mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině. V úzké součinnosti s rodinou usilujeme o rozvoj zdravého sebevědomí dětí a jejich citu pro krásu ve vztahu k přírodě, to vše cestou přirozené výchovy. Snažíme se tam položit základy celoživotního vzdělávání a to všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Dle nového školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, akce pro rodiče a děti, výlety, divadla atd.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ přirozeného poznávání, denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek a rozvíjení komunikativních dovedností dětí.
Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je spolupráce se základní školou, s lékařem a psychology, charitou, domovem důchodců a SPCCH (svaz postižených civilizačními chorobami).
Veškerá pozornost všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
Za každých okolností máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.

Podrobnější informace týkající se specifik vzdělávání v naší MŠ naleznete v dokumentu Školní vzdělávací program.