PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

K 1.7.2020 se odvolávají níže uvedená opatření.
První den nepřítomnosti dítěte, vám v případě zájmu, bude oběd vydán do vámi přinesených nádob.

Změna týkají se výdeje stravy první den nepřítomnosti dítěte v MŠ, platná od 11.5.2020 do odvolání:
První den nemoci si oběd můžete vyzvednout, bude vám vydán do plastového jednorázového boxu, (prosím nenoste vlastní nádoby, jídlonosiče). Oběd vám bude podán u hlavního vchodu, nevstupujte do prostor kuchyně. Hodnota boxu není zahrnuta v ceně stravy a musí se uhradit na místě, cena činí 7 Kč. 

—————————————————————————-

Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2005 Sb.).
Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinní neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:
– přesnídávku 8.30 – 9.00 hod
– oběd 11.20 – 12.00 hod
– svačinu 13.45 – 14.15 hod
– pitný režim celodenně
Stravování dětí v MŠ je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin i při pobytu na zahradě.
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Přeřazení dětí z celodenního do polodenního pobytu a naopak (jiný finanční limit), může docházet až po dokončení daného měsíce. Změny hlaste třídním učitelkám nebo ve školní kuchyni.

Finanční limit:

3 - 6 let Přesnídávka – oběd – svačina – pitný režim
Přesnídávka – oběd – pitný režim
35,-

28,-
Dosažení 7 let věku v průběhu šk. rokuPřesnídávka – oběd – svačina – pitný režim
Přesnídávka – oběd – pitný režim
38,-

31,-

Stravné spolu s úplatou za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostním převodem – více v záložce Platby v MŠ.

Způsob odhlašování a přihlašování stravy:
Odhlašování probíhá den předem nejpozději do 13.00 hod.
– osobně do sešitů umístěných v šatnách dětí
– telefonicky na čísle 571 457 350
Každí pondělí budou ke stravování přihlášeny jen ty děti, které přivedete do MŠ do 8.00 hodin.
Dítě má nárok na stravu pouze první den neplánované nepřítomnost. Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlonosiček době od 11.15 do 11.30 hod. ve školní kuchyni.
Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt v MŠ a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu.
Odběr odpoledních svačit se týká i dětí, které mimořádně odcházejí z MŠ po obědě a berou si svačinu s sebou. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

aktualizováno 1. 3. 2020
Vypracovala:                                                                                 Schválila:
vedoucí školní jídelny Krejčí Vendula                                             ředitelka MŠ Bátlová Ivana