PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 2. do 16. května 2021 a to bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Podání žádostí je tedy možné v daném termínu doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (dezdap8)
  2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  3. poštou na adresu MŠ Halenkov, Halenkov 603, 756 03
  4. vhozením do poštovní schránky MŠ Halenkov

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a lze vytisknout na našich webových stránkách nebo si tiskopisy vyzvednout osobně v MŠ od pondělí do pátku v čase od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Součástí žádosti o přijetí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte, toto se netýká dětí, které mají povinnost plnit předškolní vzdělávání, tedy dětí, jež do 31.8.2021 dosáhnou pěti let. Zákonný zástupce dále doloží kopii rodného listu dítěte.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání předá zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Registrační číslo dítěte Vám bude doručeno následujícím způsobem:

  1. datovou schránkou
  2. e-mailem
  3. sms zprávou

O přijetí/nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se může do 15 dnů odvolat, poté nabývá rozhodnutí právní moci

Kladná rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě (ve škole a na vývěsní nástěnce MŠ před COOP Jednotou v Halenkově).

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude posléze doručováno poštou do vlastních rukou

Žádost ve formátu pdf  ke stažení zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ