PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2023/2024
se uskuteční ve čtvrtek 11.5.2023 v čase od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30
Tento termín se týká i dětí s udělenou dočasnou ochranou.

 

ORGANIZACE ZÁPISU 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout v budově MŠ nebo vytisknout zde ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2023_2024

MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Osobním předáním ředitelce MŠ. Rozhodující pro zahájení správního řízení je datum podání žádosti. Dřívější nebo pozdější podání nebude školou akceptováno.

PRŮBĚH ZÁPISU:
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (nebo osoba jím pověřená) a předloží:

  • Vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře (Potvrzení o povinném očkování se netýká dětí, které nastupují k povinnému předškolní vzdělávání.)
  • Rodný list dítěte (kopie)
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a trvalého bydliště (Cizinci předloží pas rodičů i dítěte nebo průkaz trvalého pobytu rezidenta. V případě dětí, jímž byla udělena dočasná ochrana, je nutné potvrzení o pobytu a vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum pro cizince s dočasnou ochranou.)

Každé žádosti se přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě 30 dní. Při posuzování bude postupováno dle kritérií uvedených v samotné žádosti.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn na veřejném místě (vývěska u obchodního centra Jednota, na dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy)

Zákonným zástupcům přijatých dětí NEBUDE rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
O přijetí Vašeho dítěte bude, v souladu s § 67 odst. 2 zákonač.500 l2004 Sb. správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. (Účastník má právo nahlížet do spisu na základě § 36 odst. l správního řádu po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.)

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude mít vliv na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání předá zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.